close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: ยกทีมชมถิ่น

Trawell
Contact search
Work Well 131

ยกทีมชมถิ่น

23 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : ยกทีมชมถิ่น

จัดทำเนื้อหา กราฟิก และภาพถ่าย ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวบนเว็บไซต์และ Facebook Page “ยกทีม ชมถิ่น Local Outing” หรือ กิจกรรม Office Outing เพื่อสร้างความเป็นทีมในรูปแบบใหม่ ที่จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB)

โดยการทำงานเริ่มต้นจากการพูดคุยเพื่อรับทราบจุดมุ่งหมายของกิจกรรม และขอบเขตในการทำงานจากทาง TCEB เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแผนในการทำงาน ก่อนจะเริ่มลงพื้นที่จริงในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและเก็บข้อมูลรวมถึงรูปภาพมาพัฒนาต่อเป็นเนื้อหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคอนเซ็ปของงานกราฟิกเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุด

เกิดเป็น Long Articles บนเว็บไซต์จำนวน 3 ชิ้น นำเสนอ 3 แนวทางในการจัดกิจกรรมคือ Creative Thinking, Do.Act.Share และTeam Building รวมถึงภาพถ่ายและกราฟิกที่นำไปใช้งานบนเว็บไซต์ และ Photo Album บน Facebook Page จำนวน 3 ชิ้น คือ 9 to 5 หนึ่งวันของชาวชุมชนที่จะทำให้คนเมืองอิจฉา, The Taste of Local Feasts ชุมชนชวนชิม และ Local Working Space

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read