close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: หวิด! Covid versus City Social Distancing Boardgame

Trawell
Contact search
Work Well 217

หวิด! Covid versus City Social Distancing Boardgame

24 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project :  หวิด! Covid versus City Social Distancing Boardgame

หวิด! COVID VERSUS CITY บอร์ดเกมจำลองสถานการณ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนและเครื่องมือในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งจำลองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Citizen Resilience Project ผ่านการสนับสนุนของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth โดยพัฒนาออกมาเป็นสองรูปแบบคือ Social Distancing Version ซึ่งทำการเล่นผ่านระบบออนไลน์บนแพลทฟอร์ม Miro และ Print and Play Version ซึ่งจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลดไปพิมพ์เพื่อเล่นได้ฟรีภายในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว

กระบวนการในการจัดทำแบ่งเป็น 10 สัปดาห์ เริ่มต้นจากการ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านเกมกระดาน การรวบรวมและสรุปเนื้อหาภายใต้ขอบเขตขององค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ Covid-19 ที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลมาเป็นแกนหลักในการออกแบบกลไกและกติกาภายในเกม การลงรายละเอียดภายในเกม การสรุปแนวทางการออกแบบสีและภาพและลงมือทำจริง การทดลองผลิตชิ้นงานตัวอย่างเพื่อทดลองเล่นและปรับแก้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทดลองเล่นร่วมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read