close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell
Contact search

See Well

“When your perspective sees a Better City”

Photo Essay ที่อยากชวนให้ทุกคนมองเห็นความชิคและความสนุกในพื้นที่หรือเรื่องราวธรรมดาๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปและอาจไม่สวยงาม พร้อมนำเสนอเรื่องเก่า ๆ บ้าน ๆ ให้สดใหม่ด้วยมุมมอง

"การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมตึกแถวริมถนนราชดำเนินกลาง โดยปราศจากการพิจารณาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางสถาปัตยกรรม แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ‘ลบ’ เรื่องราวของคนบางกลุ่มที่ไม่เป็นที่นิยมของรัฐ ออกไปจากความทรงจำของผู้คน ราวกับว่าเรื่องราวของพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นเลย”

See Well

Archive

Load more

End of content

End of content