close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: klong Thom Research & Hidden Stories

Trawell
Contact search
Work Well 43

klong Thom Research & Hidden Stories

23 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก เชิงประวัติศาสตร์และคุณค่าร่วมสมัยของย่านคลองถม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ Brand strategy and Direction เพื่อตอบโจทย์ความตั้งใจความของ คลองถม เซนเตอร์ (Klongthom Center) ที่ต้องการวางแผนงานเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน และสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงให้กับคลองถมเซนเตอร์และย่านคลองถม

กระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานและค้นหาความเป็นไปได้ที่น่าสนใจที่จะนำมาพัฒนาเป็นเรื่องราวของย่านคลองถมที่จะถูกสื่อสารออกไปในอนาคต โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รับผิดชอบการลงพื้นที่ต่างๆ รอบบริเวณย่านคลองถม-วรจักร-เสือป่า เพื่อนำเนื้อหาและความเป็นไปได้กลับมานำเสนอ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนในการทำงานก่อนจะเริ่มทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่จริงตามประเด็นต่างๆที่วางแผนไว้ จนได้ออกมาเป็นชุดข้อความประกอบรูปภาพรวม 30 เรื่องราว ที่บอกเล่าความเป็นคลองถมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในสเกลใหญ่และระดับบุคคลพร้อมใช้งาน

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read