close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: SCB Rattanakosin Guide


Trawell
Contact search
Work Well 202

SCB Rattanakosin Guide


24 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : SCB Rattanakosin Guide


เก็บรวมรวมและจัดทำข้อมูลเนื้อหาและภาพถ่าย ของร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยว ภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร์จำนวน 200 จุด ให้กับแอพพลิเคชัน Rattanakosin guide ซึ่งจัดทำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเป็นสื่อกลางที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้และการเสริมสร้างความรู้ด้าน Mobile Banking ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในเขตเกาะรัตนโกสินทร์

โดยการทำงานจะเป็นการออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเก็บข้อมูลและทีมรวบรวมร้านค้าเข้ามาอยู่ในแอพพลิเคชัน ซึ่งเข้าไปสอนวิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำตลาดแบบออนไลน์เบื้องต้น ผ่านการออกแบบสร้างชุดเก็บข้อมูล ที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ต่อเนื่อง ครบถ้วน และสามารถนำไปทำงานต่อได้ง่าย ก่อนจะรวบรวมและจัดระเบียบเพื่อส่งมอบให้กับฝ่าย Developer เพื่อนำเป็นใช้ในแอพพลิเคชันต่อไป

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read